مفهوم زوران

یعنی اینکه انسان بتواند تمام قدرت روحی و روانی و بدنی خود را به کار بگیرد و بر آن تسلط یابد تا در شرایط لازم بتواند از آن به نحواحسن استفاده مطلوب نماید . فلسفه مهمی که این رشته دارد در این برهه از زمان ، دور نمودن جوانان از حق ناشناسی و یمام شکنی ، دروغ و ناسپاسی ، بیداری جوانان از توطه غرب ، جوانان به نیروی راستی و منش پاک عادت دادن ، از بین بردن خودکم بینی در جوانان ، کمک به دور کردن خودپسندی و دوگانگی در آنان .

/ 0 نظر / 15 بازدید